With Taffix products, You’re good to go

Postanowienia ogólne

Korzystanie z witryny www.taffixprotect.com jest uzależnione od zgody użytkownika na poniższe Warunki. W razie braku zgody na niniejsze warunki nie należy korzystać z witryny.

Witryna ma na celu dostarczenie informacji o charakterze ogólnym o Nasus Pharma i inhalatorze nosowym Taffix oraz umożliwienie zamówienia inhalatora nosowego Taffix w razie potrzeby. Witryna nie jest przeznaczona do przekazywania instrukcji użytkowania – są one zawarte w ulotce dołączonej do produktu. Nasus Pharma nie oświadcza, że jakikolwiek produkt wymieniony na niniejszej witrynie jest odpowiedni do użycia lub dostępny w konkretnym miejscu. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie. Z niniejszej witryny można korzystać wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik ma ukończone co najmniej 18 lat.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby przygotować zawartość niniejszej witryny, jednak nie możemy zagwarantować nieprzerwanego i całkowicie niezawodnego dostępu do niej i nie możemy zagwarantować, że informacje będą zawsze w pełni aktualne i wolne od błędów. Witryna i wszystkie informacje na niej zawarte są oferowane „w stanie takim w jakim są”. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, że witryna spełni wymagania użytkownika, że będzie zadowalającej jakości, że będzie odpowiednia do określonego celu, że nie będzie naruszać praw osób trzecich, że będzie kompatybilna ze wszystkimi systemami, że będzie bezpieczna i że wszystkie podane informacje będą dokładne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych rezultatów wynikających z korzystania z naszej witryny. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Nasus Pharma zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności informacji na tej witrynie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku problemów z dostępem, działaniem lub zawartością. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z lub związaną z korzystaniem z niniejszej witryny i/lub poleganiem na jej zawartości.

Nasus Pharma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z niniejszej witryny lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych. Ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, możliwe do przewidzenia lub inne, w tym wszelkie pośrednie, wtórne, specjalne lub przykładowe szkody wynikające z korzystania z witryny lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych. Użytkownik powinien być świadomy, że korzysta z witryny internetowej i jej zawartości na własne ryzyko.

Wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym regulaminie nie mają zastosowania do jakichkolwiek szkód wynikających ze śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Nasus Pharma lub któregokolwiek z jej pracowników lub agentów.

Niektóre łącza hipertekstowe w tym serwisie mogą prowadzić do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą Nasus Pharma. Po aktywacji któregokolwiek z nich użytkownik opuści witrynę www.taffixprotect.com a Nasus Pharma nie ma nad tym żadnej kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały znajdujące się na jakiejkolwiek witrynie, która nie znajduje się pod kontrolą Nasus Pharma.

Możemy udostępniać Użytkownikowi oprogramowanie będące własnością firm trzecich lub przez nie obsługiwane. Użytkownik może korzystać z tego oprogramowania wyłącznie zgodnie z zasadami i warunkami narzuconymi przez zewnętrznego dostawcę.

Użytkownik zabezpieczy i będzie chronił Nasus Pharma oraz jej dostawców danych i podmioty stowarzyszone na żądanie przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, postępowaniami, żądaniami, stratami, szkodami, wydatkami (w tym prawnymi) lub odpowiedzialnością wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z (i) naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika; (ii) winy użytkownika, jego zaniedbania lub naruszenia przez niego obowiązków ustawowych; lub (iii) korzystania przez użytkownika z oprogramowania lub narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych, lub jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez użytkownika, które nakładają nieuzasadnione obciążenie naszej infrastruktury (będącą naszą własnością, dzierżawioną lub licencjonowaną przez nas) lub któregokolwiek z naszych dostawców.

Niniejsze zasady i warunki podlegają prawu brytyjskiemu i są interpretowane zgodnie z nim. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Nasus Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu od czasu do czasu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na tej stronie.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy marek, produktów i usług oraz tytuły i prawa autorskie użyte w tej witrynie są znakami towarowymi, nazwami handlowymi, znakami usług lub prawami autorskimi ich właścicieli. Nasus Pharma nie udziela zgody na ich wykorzystanie przez osoby inne niż wspomniani posiadacze i takie wykorzystanie może stanowić naruszenie ich praw.

Prawo autorskie

Wszystkie projekty, teksty, grafiki oraz ich wybór i rozmieszczenie na tej witrynie są własnością Nasus Pharma lub jej dostawców treści. Użytkownikom udziela się zezwolenia na elektroniczne kopiowanie lub drukowanie części tej witryny dla ich osobistego, niekomercyjnego użytku. Każde inne wykorzystanie materiałów z tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Nasus Pharma jest surowo zabronione. W szczególności zabronione jest umieszczanie na witrynie internetowej głębokich łączy lub zagnieżdżanie jakichkolwiek treści, które pojawiają się na tej witrynie.

Wirusy

Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec zarażeniu znanymi wirusami i utrzymać bezpieczeństwo tej witryny, ale nie udzielamy żadnej gwarancji, że ta witryna, jej zawartość lub łącza hipertekstowe są wolne od wirusów lub nieskażone. Nie możemy również zagwarantować, że niniejsza witryna nie zostanie naruszona (lub w rzeczywistości zawiedzie lub całkowicie przestanie działać) w wyniku celowego uszkodzenia przez hakerów, awarii komputerów lub innego sprzętu, awarii zasilania, awarii linii telekomunikacyjnych lub działań przestępczych. Należy przeprowadzać własne kontrole wirusów i wdrażać własne środki ostrożności w tym zakresie. Wszelka odpowiedzialność za takie szkody jest niniejszym wyraźnie wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo.

Akceptacja zamówień

Współpracując z wiodącymi w branży podmiotami przetwarzającymi bezpiecznie płatności, zatwierdzamy zamówienie użytkownika i dane dotyczące płatności, które użytkownik przekazuje, zanim zamówienie zostanie zaakceptowane. Po wykonaniu tej czynności potwierdzimy otrzymanie zamówienia, wysyłając e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Zamówienie użytkownika jest następnie poddawane dalszym kontrolom zatwierdzającym, które możemy zdecydować się przeprowadzić. Jeśli zamówienie użytkownika przejdzie nasze kontrole zatwierdzające, wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Jest to nasza akceptacja zamówienia użytkownika i ustanawia prawnie wiążącą umowę między nami.

Zamówienie użytkownika może podlegać weryfikacji przez farmaceutę. Pod warunkiem uzyskania zgody farmaceuty, sprzedaż zostanie dokonana przez Nasus Pharma.

Nasus Pharma zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby artykułów dostępnych w sprzedaży dla każdego klienta indywidualnego. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności. Jeśli jakieś przedmioty nie są dostępne, a użytkownik zapłacił kartą debetową/kredytową lub za pośrednictwem PayPal, nie zostanie on obciążony za anulowane przedmioty.

Akceptujemy płatności większością głównych kart kredytowych lub debetowych i PayPal. Płatność zostanie pobrana z konta użytkownika w chwili wysłania przez nas zakupu.

Wszystkie zlecenia podlegają sprawdzeniu poprawności i autoryzacji przez wystawcę karty. Możemy złożyć zamówienie do zewnętrznego podmiotu zajmującego się wykrywaniem prób oszustw, który bezpiecznie przegląda zamówienia w naszym imieniu w celu wyeliminowania oszustw i zabezpieczenia transakcji naszych klientów. Jeżeli wystawca płatności użytkownika odmówi nam autoryzacji płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy. Zamówienia można składać jedynie pod adresem info@nasuspharma.com.

Zakupy hurtowe

Witryna www.taffixprotect.com jest dostępna wyłącznie do użytku niekomercyjnego i krajowego. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli uważamy, że użytkownik zamawia nasze produkty do celów biznesowych lub innych celów odsprzedaży. Stosujemy limity na niektóre z naszych produktów, aby chronić dostępność magazynową, tak aby jak najwięcej naszych klientów mogło kupować nasze produkty. Podejmiemy również wszelkie działania uznane za stosowne, jeśli uznamy, że użytkownik składa zamówienia w celach biznesowych lub odsprzedaży.

Odtwarzanie kolorów

www.taffixprotect.com dołożył wszelkich starań, aby jak najdokładniej odtworzyć kolory na stronie. Jednak różne komputery i urządzenia przenośne odtwarzają kolory na nieco inne sposoby, a więc dokładne dopasowanie kolorów nie jest jeszcze możliwe przez Internet.

Informacja o cenie 

www.taffixprotect.com .com dołożył wszelkich starań, aby ceny były dokładne. Ceny mogą z czasem ulegać zmianie, jednak prawidłowe ceny zostaną zastosowane po wybraniu artykułu z listy zakupów i dodaniu go do aktualnego koszyka. Wszystkie ceny zawierają w stosownych przypadkach podatek VAT.

Korzystanie z danych użytkownika

Wszelkie informacje podane przez użytkownika na witrynie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób będą traktowane jako informacje jawne i bez żadnych praw własności i jako takie możemy je wykorzystywać do dowolnych celów, które uznamy za stosowne. Możemy zbierać informacje dotyczące schematów korzystania z witryny i sieci i wykorzystywać te informacje w celu poprawy usług na witrynie, w tym jej funkcjonowania i zawartości.

Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Niniejsze Warunki należy czytać w połączeniu z naszą Polityką prywatności oraz naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas informacji o użytkowniku zgodnie z naszą Polityką prywatności  oraz naszą Polityką dotyczącą plików cookie  oraz przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przestrzeganie warunków naszej Polityki prywatności oraz naszej Polityki dotyczącej plików cookie.

Dalsze informacje

W razie pytań lub skarg, lub jeśli użytkownik chciałby uzyskać łącze do niniejszej witryny lub poprosić o dalsze informacje, prosimy o kontakt.

Wiadomości e-mail

Treść wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Nasus Pharma oraz wszelkich załączników może być zastrzeżona, poufna i chroniona prawem autorskim. Jeśli zostaną one otrzymane przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym oraz o nie zatrzymywanie ich i nie kopiowanie ich. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć pocztę elektroniczną, nie możemy zagwarantować, że wszelkie załączniki są wolne od wirusów lub kompatybilne z systemami odbiorcy i nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy lub problemy komputerowe, które wystąpiły. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkiej komunikacji e-mailowej poprzez nasze wewnętrzne i zewnętrzne sieci.

Wysyłki Taffix:

Zamówienia krajowe są wysyłane za pośrednictwem Amazon FBA. Ramy czasowe w przypadku standardowej dostawy to maksymalnie 10 (dziesięć) dni roboczych od dnia zakupu. Weekendy (sobota-niedziela) nie liczą się jako dni robocze. Standardowe opłaty za dostawę dla zamówień o wartości poniżej 30 GBP wynoszą 3,99 GBP i 5,99 GBP za dostawę ekspresową. Jednak przesyłki dla zamówień o wartości powyżej 30 GBP są bezpłatne.

Zwroty lub wymiana zamówionych produktów:

Ze względu na charakter produktu nie może być on zwrócony. Wymieniamy przedmioty tylko wtedy, gdy są one uszkodzone lub wadliwe. W przypadku potrzeby wymiany przedmiotu uszkodzonego na działający, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail i zwrócenie uszkodzonego przedmiotu go na następujący adres:

W przypadku braku pełnego zadowolenia z otrzymanych przedmiotów, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:  info@nasuspharma.com.

 

Zwroty pieniędzy:

W przypadku, gdy użytkownik nie chce wymienić uszkodzonego lub wadliwego przedmiotu na nowy, prosimy o wskazanie tego w wiadomości e-mail. Wszystkie przedmioty pomyślnie zwrócone zostaną zaksięgowane przy użyciu tej samej metody płatności, którą zastosowano przy składaniu zamówienia, pomniejszoną o wszelkie globalne podatki i koszty wysyłki. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal, zwroty będą dokonywane na konto PayPal użytkownika i będą natychmiast widoczne.

 

Produkt nieodebrany:

Proszę wysłać wiadomość e-mail na adres: info@nasuspharma.com.

 

Dalsze informacje

W razie pytań lub skarg, lub jeśli użytkownik chciałby uzyskać łącze do niniejszej witryny lub poprosić o dalsze informacje, prosimy o kontakt na adres   info@nasuspharma.com.

 

ZASADY I WARUNKI CZARNEGO PIĄTKU [I CYBER WEEKENDU] – Taffix

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do promocji Taffix Czarnego Piątku [i Cyber Weekendu]:

  1. Promocja Czarny Piątek [i Cyber Weekend] rozpocznie się o ___________ dnia ___________ („Data rozpoczęcia”) i kończy się o _________ dnia ______________ („Data zakończenia”). Zniżki będą obowiązywać tylko w tym czasie. Zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami lub promocją ani stosować z mocą wsteczną.
  2. Promocja wygląda następująco: Taffix Family (4x1g) przeceniony do 39,99 €
  3. Promocja jest ograniczona do dziesięciu (10) sztuk Taffix Family (4x1g) na klienta.
  4. Oferta Promocyjna jest ważna tylko na stronie www.taffixprotect.com
  5. Wszystkie ceny są podane na stronie.
  6. Powyższy rabat nie podlega wymianie na gotówkę i jest niezbywalny. Zwrócone produkty zostaną zwrócone po zapłaconej obniżonej cenie. Nie wpływa to na Twoje prawa ustawowe.
  7. Wszystkie zakupy są dokonywane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, nie ma gwarancji udanego zakupu produktów w koszyku klienta, jeśli inny klient najpierw zakończył kupno produktów z ograniczonym zapasem.
  8. Firma Nasus Pharma Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i/lub anulowania i/lub zmiany promocji Czarny Piątek [i Cyber Weekend] według własnego uznania.

 

O nas

Nasus Pharma jest producentem kropli do nosa w aerozolu Taffix.

Nasus Pharma jest spółką zarejestrowaną w Izraelu pod numerem 516022712.

Adres naszej siedziby to 29 Harakevet St., Tel Awiw, Izrael.