Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Korzystanie z witryny Taffixprotect.com jest uzależnione od zgody użytkownika na poniższe Warunki. W razie braku zgody na niniejsze warunki nie należy korzystać z witryny.

Nasus Pharma Ltd. i jej spółki zależne i stowarzyszone („Spółka” i wszystkie odniesienia, w zależności od kontekstu, do „my”, „nas” lub „naszych”) są zobowiązane do ochrony i poszanowania Państwa prawa do prywatności. Dane osobowe użytkowników, które gromadzimy lub które są nam przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem Taffixprotect.com  („Witryna”), będą przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, naszej Polityce dotyczącej plików cookie  („Polityka dotycząca plików cookie”)oraz w naszych Warunkach użytkowania („Warunki”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposobu, w jaki będziemy je zbierać, wykorzystywać, w tym w odniesieniu do jakiegokolwiek korzystania z Usług (zgodnie z definicją poniżej) oraz ujawniać. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do całego oprogramowania, usług, informacji, narzędzi, funkcji i funkcjonalności oferowanych przez Spółkę na witrynie („Usługi”). Jeśli poprosimy użytkownika o podanie pewnych danych osobowych podczas korzystania z naszych Usług, użytkownik może być pewien, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 1. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika
 2. Strony trzecie przetwarzające dane osobowe użytkownika.
 3. Linki witryn osób trzecich
 4. Prawa użytkowników do ochrony prywatności
 5. Bezpieczeństwo informacji
 6. Osoby niepełnoletnie
 7. Egzekwowanie zasad
 8. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności.
 9. Kontakt

WAŻNE:

KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ABY WSZYSTKIE DANE OSOBOWE („DANE OSOBOWE”), KTÓRE PRZEKAZUJE LUB KTÓRE SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, MOGŁY BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ SPÓŁKĘ W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

W RAZIE BRAKU ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z USŁUG.

Zalecamy przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności w całości, ale oto kilka kluczowych kwestii, które, mamy nadzieję, okażą się przydatne:

Przegląd głównych zagadnień objętych niniejszą Polityką Prywatności 

Dane, które zbieramy. Podczas korzystania z Usług, niezależnie od tego, czy użytkownik jedynie odwiedza witrynę, czy też założył u nas konto, możemy gromadzić jego Dane osobowe, które użytkownik przesyła i/lub przekazuje za pośrednictwem Usług, w tym informacje o urządzeniu (np. dane logowania), w następujących celach:

 

  1. aby umożliwić użytkownikom realizację głównego celu Usług, czyli uzyskanie ogólnych informacji o Nasus Pharma i inhalatorze nosowym Taffix („Produkt”) oraz zakup Produktu za pośrednictwem naszej witryny;
  2. w celu ulepszenia obsługi użytkownika, np. dostarczenia mu informacji, wsparcia, produktów lub usług, o które prosi, lub które mogą być dla niego interesujące, w tym dla celów marketingowych i dostarczania mu naszych biuletynów; (zgoda na udostępnianie tych danych może być w każdej chwili wycofana)
  3. w celu umożliwienia prowadzenia wewnętrznej dokumentacji

Do celów statystycznych i analitycznych wykorzystujemy wyłącznie dane niezidentyfikowane lub zagregowane, takie jak dane techniczne i dane o ruchu, których nie można powiązać z użytkownikiem. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Zapewnianie dokładności danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu dopilnowania, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne, ale polegamy na tym, że nasi użytkownicy będą uaktualniać lub korygować swoje dane osobowe w razie potrzeby. Po otrzymaniu pisemnej prośby i informacji wystarczających do zidentyfikowania użytkownika, ujawnimy użytkownikowi dane osobowe, które posiadamy na jego temat. Na prośbę użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Moneybookers będzie również poprawiać, zmieniać lub usuwać nieprawidłowe Dane osobowe oraz powiadamiać wszelkie osoby trzecie, które otrzymały od firmy Moneybookers te dane osobowe, o niezbędnych zmianach. W przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę lub odmówić jej udzielenia, a w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionych interesach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z praw użytkownika, należy zapoznać się z Punktem 4 poniżej.

Zabezpieczenie danych osobowych. Stosujemy powszechnie przyjęte środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zniszczeniem. Serwer, na którym umieszczone są Usługi i/lub za pośrednictwem którego są one przetwarzane, może znajdować się poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje do nich dostęp, i może znajdować się poza krajem zamieszkania. Większość informacji jest zapisywana w chmurze w celu utworzenia kopii zapasowej.

Przekazanie danych osobowych. Niektóre z zastosowań danych osobowych mogą wiązać się z przekazywaniem danych osobowych użytkownika do różnych naszych dostawców usług, mających siedzibę w krajach na całym świecie, które mogą mieć inny poziom ochrony prywatności niż kraj użytkownika. Podejmujemy jednak dodatkowe środki, gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Obejmuje to posiadanie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską w naszych umowach ze stronami, które otrzymują dane poza EOG. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG opieramy się również na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności niektórych krajów, w stosownych przypadkach. Oto lista naszych głównych dostawców usług. Amazon.com, Facebook, Google, 

Dzieci. Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia. Nie mogą się one zarejestrować ani korzystać z Usług. 

 1. Korzystanie z danych osobowych użytkowników

Będziemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników tylko w przypadkach, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawy prawne obejmują zgodę (gdy użytkownik wyraził zgodę), umowę (gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu dostarczenia zamówionych Usług) oraz „uzasadnione interesy”. W przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę lub odmówić jej udzielenia, a w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionych interesach, użytkownik ma prawo do sprzeciwu.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników jedynie w określonych i ograniczonych celach, w tym w celu świadczenia Usług. Prosimy tylko o takie dane osobowe, które są odpowiednie, istotne i nie wykraczają poza te cele, a także wewnętrznie pomagają nam w doskonaleniu naszych Usług i rozwiązywaniu wszelkich problemów. Poniżej wymieniono konkretne cele gromadzenia poszczególnych rodzajów danych osobowych.

Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż te opisane w niniejszej Polityce Prywatności i/lub w jakimkolwiek innym instrumencie prawnym obowiązującym nas i użytkowników. Użytkownik może odmówić przekazania danych osobowych, ale w takim przypadku możemy nie być w stanie dostarczyć mu części lub całości Usług.

Ponadto, o ile niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej, firma Gala Networks Europe Ltd. nie będzie udostępniać, sprzedawać, wystawiać na aukcji ani przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim lub innym organizacjom bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody użytkownika. Więcej informacji na temat udostępniania informacji znajduje się w Punkcie 2 („Osoby trzecie przetwarzające dane osobowe użytkowników”) poniżej.

W celu zapewnienia Użytkownikowi naszych Usług, możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

Dane osobowe, które użytkownik podaje bezpośrednio 

Ogólne dane osobowe: Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup Produktu lub podczas komunikowania się z nami, możemy gromadzić następujące dane osobowe. Należy pamiętać, że użytkownik nie musi podawać niżej wymienionych danych osobowych, ale w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi niektórych funkcji Usług.

 • Imię i nazwisko użytkownika
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres wysyłkowy
 • Adres rozliczeniowy
 • Komunikacja z użytkownikami. W przypadku wysyłania do nas wiadomości e-mail lub innych wiadomości, możemy zachować je w celu przetworzenia przesłanych zapytań, prosimy o kontakt poprzez  info@nasuspharma.com  – nasz adres dla pytań i skarg, ponieważ będziemy odpowiadać na zapytania użytkowników i ulepszać nasze Usługi.
 • W celu wysyłania biuletynów i indywidualnej komunikacji promocyjnej do użytkowników, którzy dołączyli do naszej listy mailingowej. Z usługi tej można zrezygnować w dowolnym momencie, klikając UNSUBSCRIBE na dole każdej wiadomości e-mail lub wysyłając zgłoszenie do działu obsługi klienta Nasus Pharma ..

Te dane osobowe są niezbędne w celu dostarczenia użytkownikom informacji, pomocy technicznej, Produktu (np. zorganizowania dostawy i wystawienia faktury) lub innych usług, których oczekują oni od nas. Ponadto, jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich informacji zgodnie z wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do Serwisu i/lub dystrybucji wyrobów medycznych.  

Dane osobowe, które zbieramy automatycznie.  

Możemy również gromadzić dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookie i innych technologii. Może to mieć miejsce podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub witryn osób trzecich, przeglądania naszych promocji online lub korzystania z aplikacji mobilnych osób trzecich i może obejmować następujące dane:

 • Informacje na temat przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego urządzenia;
 • Adres IP urządzenia użytkownika;
 • Wzorce Użytkowania rejestrują informacje dotyczące sposobu i charakteru korzystania z Usług;
 • Linki klikane przez użytkowników podczas interakcji z naszymi Usługami.

Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i tego, jak ich używamy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie” tutaj

Informacje te pomagają nam zrozumieć wykorzystanie, trendy i preferencje naszych użytkowników, poprawić sposób działania i wygląd Usług, sprzedawać nasz produkt i go dostosowywać oraz stworzyć nowe funkcje i funkcjonalności.. 

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich 

Czasami uzupełniamy informacje podawane przez użytkownika informacjami otrzymywanymi od osób trzecich (patrz dalsze informacje poniżej w Punkcie 2 („Osoby trzecie przetwarzające dane osobowe użytkownika”); Dalsze informacje na temat plików cookie, których używamy i sposobu ich wykorzystywania, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie tutaj.

Przechowywanie danych.

W każdych okolicznościach dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („RODO”), w następujący sposób: (i) przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z celami, dla których takie Dane Osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, w tym w celu świadczenia Usług; (ii) do czasu, gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę i nie będzie innych uzasadnionych podstaw do przetwarzania; lub (iii) w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów

Gdy dane nie będą już potrzebne zgodnie z prawem, zostaną bezpiecznie zniszczone.

 1. Strony trzecie przetwarzające dane osobowe użytkownika  

Przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, użytkownik w pełni rozumie i wyraża jednoznaczną zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz na gromadzenie i przetwarzanie takich danych osobowych. Serwer, na którym umieszczone są Usługi i/lub za pośrednictwem którego są one przetwarzane, może znajdować się poza krajem, z którego użytkownik uzyskuje do nich dostęp, i może znajdować się poza krajem zamieszkania. Niektóre z zastosowań i ujawnień wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności mogą wiązać się z przekazywaniem danych osobowych użytkownika do różnych krajów na całym świecie, które mogą mieć inny poziom ochrony prywatności niż kraj użytkownika.

Podejmujemy jednak dodatkowe środki, gdy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Obejmuje to posiadanie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską w naszych umowach ze stronami, które otrzymują dane poza EOG. W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG opieramy się również na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności niektórych krajów, w stosownych przypadkach. Przekazując swoje dane osobowe za pośrednictwem Usług, użytkownik wyraża zgodę, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane osobowe użytkownika w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. W związku z tym proszę kliknąć tutaj w celu zapoznania się w wykazem głównych zewnętrznych dostawców usług oraz ich zgodności z RODO.

Informacje udostępniane stronom trzecim. Udostępniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim jako niezbędny element umożliwiający świadczenie Usług na jego rzecz i tylko w następujących ograniczonych okolicznościach.

  • Dostarczamy dane osobowe zaufanemu usługodawcy w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu w Izraelu i/lub za granicą. Wymagamy, aby strony te wyraziły zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami i protokołami dotyczącymi poufności, prywatności i bezpieczeństwa.
  • Serwery firmy, na których przechowywane są dane osobowe użytkownika, są własnością i są hostowane przez UPress.co.il oraz https://www.amazon.com/ (polityki prywatności tych przedsiębiorstw można znaleźć od adresami: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010https://www.upress.co.il/tos/
  • Usługi płatnicze. Dzielimy się informacjami o zamówieniu użytkownika z zewnętrznymi dostawcami bezpiecznych usług płatniczych, którzy świadczą usługi przetwarzania płatności. Nie zbieramy informacji kredytowych. Działalność dostawców usług płatniczych może być regulowana przez ich własną politykę prywatności.
 • Usługi wysyłkowe i dostawcze: Dzielimy się informacjami o zamówieniu użytkownika z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy świadczą usługi dostawy.
 • Inni dostawcy usług: Udostępniamy dane osobowe użytkownika w związku ze świadczeniem Usług, w tym, bez ograniczeń, na potrzeby: (i) działań związanych z obsługą klienta (np. zapytań, wysyłki i dostawy); (ii) analiz i statystyk; oraz (iii) poprawy komfortu użytkowania (np. wdrożenia aplikacji i/lub funkcji związanych z funkcjonalnością i wyglądem naszej strony).
 • Mamy zgodę użytkownika.
 • Wymogi prawne. Firma Gala Networks Europe Ltd. może udostępniać dane osobowe użytkownika, gdy dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie tych danych osobowych jest w uzasadniony sposób konieczne w celu: (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesu prawnego lub egzekwowalnego żądania rządowego; (Ii) egzekwowania obowiązujących umów i/lub ich warunków, w tym dochodzenia w sprawie ich potencjalnego naruszenia; (iii) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów związanych z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi; lub (iv) ochrony przed bezpośrednią szkodą dla praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy, jej użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.
 • Jeśli zaangażujemy się w fuzję, przejęcie lub jakąkolwiek formę sprzedaży niektórych lub wszystkich naszych aktywów lub w przypadku naszej upadłości, niewypłacalności, reorganizacji, ustanowienia zarządu komisarycznego lub cesji na rzecz wierzycieli, lub stosowania przepisów prawa lub zasad słuszności mających wpływ na prawa wierzycieli ogólnie, użytkownik zostanie powiadomiony z najwyższą starannością za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego zawiadomienia na naszej stronie internetowej, o wszelkich zmianach własności, wykorzystania danych osobowych i wyborów, jakie może mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych. W każdej z powyższych okoliczności, dane osobowe użytkownika będą nadal wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 1. Łącza do witryn osób trzecich

Łącza do innych stron mogą być przez nas udostępnione jako udogodnienie dla naszych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani za treść innych witryn, a użytkownik odwiedza je na własne ryzyko. Zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności takich witryn. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Danych Osobowych gromadzonych przez nas.

 1. Prawa użytkownika do ochrony prywatności

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały one zgromadzone oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Warunkami lub wszelkimi obowiązującymi umowami o świadczenie usług. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu dopilnowania, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne, ale polegamy na tym, że nasi użytkownicy będą uaktualniać lub korygować swoje dane osobowe w razie potrzeby. Żadne postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie jest interpretowane jako obowiązek przechowywania informacji, a my możemy, według własnego uznania, usunąć lub uniknąć nagrywania i przechowywania wszelkich informacji.

Po otrzymaniu pisemnej prośby od użytkownika i informacji wystarczających do identyfikacji użytkownika i jego danych osobowych, ujawnimy użytkownikowi posiadane przez nas jego dane osobowe. Na życzenie użytkownika poprawimy, zmienimy lub usuniemy nieprawidłowe dane osobowe i powiadomimy wszelkie osoby trzecie, które otrzymały od nas te dane osobowe, o niezbędnych zmianach. Nie pobieramy opłat za spełnienie prośby o korektę, jednak w przypadku wszystkich innych próśb możemy pobrać niewielką opłatę na pokrycie ich kosztów. Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim stosownym prawnym i etycznym wymogom dotyczącym sprawozdawczości lub przechowywania dokumentów nałożonym na Spółkę.

Możemy odmówić rozpatrzenia wniosków, które są nieracjonalnie powtarzalne lub systematyczne, wymagają nieproporcjonalnie dużego wysiłku technicznego, zagrażają prywatności innych osób lub byłyby niezwykle niepraktyczne, albo do których dostęp nie jest wymagany w inny sposób.

Ponadto zobowiązujemy się do powiadamiania użytkownika, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, oraz organów ochrony danych osobowych w terminie określonym przez obowiązujące prawo o naruszeniu danych osobowych związanych z danymi osobowymi użytkownika.

 1. Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych lub ich nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dysponujemy fizycznymi, elektronicznymi i proceduralnymi środkami bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniami mającymi na celu rozsądną ochronę danych osobowych. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest jednak w 100% bezpieczna. W związku z tym, choć staramy się wykorzystywać akceptowane komercyjnie środki ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że korzystanie z Usług nie jest już bezpieczne (na przykład, jeśli uważa, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które może posiadać u nas, zostało naruszone), powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym problemie, kontaktując się z nami zgodnie z poniższą sekcją „Kontaktowanie się z nami”.

Prosimy o zrozumienie, że można pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa informacji, wybierając i odpowiednio chroniąc swoje hasło, nie udostępniając go i uniemożliwiając innym korzystanie z urządzenia mobilnego.

 1. Osoby niepełnoletnie  

Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia. Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą rejestrować się w Serwisie, korzystać z niego ani podawać danych osobowych. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat lub nie jest pełnoletni w miejscu zamieszkania, jeśli w danej jurysdykcji granica pełnoletności jest wyższa, przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług musi uzyskać zgodę rodziców (lub zgodę opiekuna prawnego). Nie kontaktujemy się i nie angażujemy świadomie w kontakty z dziećmi poniżej 18 roku życia (lub poniżej wieku pełnoletności w miejscu zamieszkania, jeśli w danej jurysdykcji jest granica ta jest wyższa) bez zgody rodziców (lub zgody opiekuna prawnego).

 1. Egzekwowanie zasad

Spółka regularnie sprawdza zgodność z niniejszą Polityką Prywatności. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszego postępowania z danymi osobowymi prosimy kierować do nas zgodnie z poniższą sekcją „Kontakt”. Będziemy współpracować z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ochrony danych, w celu rozwiązywania wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozwiązać między Firmą a osobą fizyczną.

Jeśli użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważa, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych, maj on prawo do złożenia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej lub do lokalnego organu nadzoru.

 1. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności bez uprzedniego powiadomienia. Niemniej jednak o istotnych zmianach w sposobie traktowania danych osobowych będziemy informować poprzez umieszczenie na witrynie wyraźnej informacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Proszę spojrzeć na legendę „OSTATNIA AKTUALIZACJAE” na dole tej strony, aby zobaczyć, kiedy ta Polityka Prywatności była ostatnio zmieniana. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki Prywatności.

 1. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, wątpliwości co do sposobu, w jaki zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe użytkownika, lub w przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji dotyczących korzystania z Usług, skontaktuj się z nami pod adresem: Info@nasuspharma.com

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2020 r.